0
A kosarad jelenleg üres! A kosarad utolsó 3 tétele
1
RÉSZÖSSZEG
2
RÉSZÖSSZEG
3
RÉSZÖSSZEG
Szállítási költség
0 Ft
+ Utánvét
0 Ft
Összesen
0 Ft
 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

 

a webshop.keletagro.hu weboldal használatáról

 

1. Preambulum

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

A webshop.keletagro.hu honlapot a „KELET-AGRO” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság üzemelteteti.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön a honlapon keresztül rendel meg tőlünk termékeket, úgy a közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) határozzák meg.

Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF, illetve annak elválaszthatatlan mellékletei az Önt és a KELET-AGRO” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. Jelen ÁSZF mellékletét képezik a honlapon elérhető tájékoztatók és nyilatkozat-minták, valamint a honlapon külön elérhető tájékoztatások.

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

2. Bemutatkozó adatok, fogalmak, értelmező rendelkezések

4400 Nyíregyháza, Tokaji u 4. B. ép.

Szolgáltató/Eladó/Vállalkozás adatai
Név: „KELET-AGRO” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Tokaji u 4. B. ép.
Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Tokaji u 4. B. ép.
Üzlet, átvételi pont címe: 4400 Nyíregyháza, Tokaji u 4. B. ép. (A volt KGST piac mellett)
Nyilvántartásba vevő bíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: Cg.15-09-066786
Adószám: 12614961-2-15
Közösségi adószám: HU12614961
Képviselő: Tamás László, ügyvezető
Telefonszám: +36 (42) 431-796; +36 (30) 777-7783
Fax: +36 (42) 596-426
E-mail: info@keletagro.hu
Honlap: webshop.keletagro.hu
Bankszámlaszám: 10300002-13629916-00014907 (MBH Bank Nyrt.)
Adatvédelmi nyilvántartási szám:
   
Tárhelyszolgáltató adatai
Név: ServerGarden Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1139 Budapest, Váci út 99-105. Balance Building ép. 3. em.
Adatközpont: 1101 Budapest, Expo tér 5-7.
Elérhetőség: +36 (1) 432-3139; info@servergarden.hu; https://servergarden.hu

 

Felek: Eladó és Vevő együttesen

 

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: a webshop.keletagro.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék:a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi

Vállalkozás:a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: „fogyasztói szerződés”) jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről („Ptk.”);

151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

45/2014 (II.26) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól.

3. Az ÁSZF hatálya, az ÁSZF megváltoztatása

Az Ön és az Eladó között létrejött szerződésre a kötelezően alkalmazandó jogszabályok mellett a jelen ÁSZF vonatkozik. A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

3.1. Az ÁSZF elfogadása

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webshop.keletagro.huhonlapon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

3.2. A szerződés nyelve

 

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

3.3. Tájékoztatás a szerződés formájáról

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja, a teljesítést követően a szerződéshez kapcsolódó adatokat nem tárolja, de a tranzakciókról természetesen számlát, illetve pénztárgépi bizonylatot állít ki. Javasoljuk, hogy a vásárlást igazoló adatokat Ön őrizze meg a későbbi esetleges igényérvényesítése céljából.

3.4 Árak

Az Eladó által a Honlapon forgalmazott termékek árai minden esetben forintban értendők, a Honlapon feltüntetésre kerülnek azok nettó és bruttó (a mindenkori ÁFA-tartalom) szerinti árai. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk.

4. További fogyasztói tájékoztató

Ön fogyasztónak minősül, amennyiben magánszemélyként (természetes személyként) vásárol az Eladótól. A fogyasztót megillető jogokra vonatkozó tájékoztatót erre a linkre kattintva érheti el.

5. Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek

5.1. Garanciális problémák

Garanciális probléma esetén az Eladó az ügyfélszolgálatán – Hétfő - Péntek: 8:00 - 16:30-ig, valamint Szombat: 8:00 - 12:00-ig - nyitvatartási időben a terméket megvizsgálja.

5.2. Panaszügyintézés

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Ügyfélszolgálati iroda helye: 4400 Nyíregyháza, Tokaji u 4. B. ép. (A volt KGST piac mellett);
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: Hétfő - Péntek: 8:00 - 16:30-ig, valamint Szombat: 8:00 - 12:00-ig;
Telefon: +36 (42) 431-796; +36 (30) 777-7783;
Fax: +36 (42) 596-426;
Internet cím: webshop.keletagro.hu
E-mail: info@keletagro.hu.

Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadja vagy megküldi email-ben. Az Eladó jegyzőkönyvet vesz fel a fogyasztó bejelentett igényéről és átvételi elismervénnyel igazoltan veszi át a terméket garanciális probléma esetén.

5.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

  • Bejegyzés a vásárlók könyvébe: A vásárlók könyve az Eladó üzletében (ügyfélszolgálatán) elérhető. Az ide írott bejegyzésekre az Eladó 30 napon belül írásban válaszol.
  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
  • Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület elérhetőségei:

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u 2.;
Telefonszáma: +36 (42) 416-074; +36 (42) 311-544; +36 (42) 311-545; +36 (42) 420-180;
Fax száma: +36 (42) 311-750;
Név: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület;
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;
Honlap cím: http://www.szabkam.hu/hu/bekeltet-testulet.

 

  • Bírósági eljárás: Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

6. Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztatónkat erre a linkre kattintva érheti el.

7. Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: „Szjt.”) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a „KELET-AGRO” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint szerzői jogi jogosult, írásos hozzájárulás esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

8. Egyéb

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, az nem eredményezi a teljes ÁSZF érvénytelenségét, a hatálytalan, illetve hiányos pont érvénytelensége ellenére a Felek közötti szerződés, illetve az ÁSZF további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a Felek megállapodása és a jogszabály szerint alkalmazandó rendelkezéseit tekintik érvényesnek (részleges érvénytelenség.

Az Eladó nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexszel.

9. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Az adattatalmat RAID technológiával több merevlemezen tároljuk a szervereken. Ha bármelyik merevlemez megsérül, a rendszer működőképes marad a megmaradt merevlemezekkel is. Rendszeresen biztonsági mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.

10. A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége

A weboldalon megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

11. Tájékoztató a honlap használatáról

11.1. A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a hivatalos termékleírásért kérjük, látogasson el a termék gyártójának weboldalára, vagy vegye fel a kapcsolatot velünk a honlapon megadott elérhetőségeken!A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak!

11.2. Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázára, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

11.3. Eljárás hibás ár esetén

Előfordulhat, hogy hibás ár szerepel a honlapon. Hibás árnak minősül különösen a termék közismert, a piacon elérhető, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba vagy elgépelés miatt megjelenő hibás ár. Hibás ár esetén a megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés közöttünk. Amennyiben Ön hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről. Hibás áron történő Ön általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az ajánlattétel Eladó munkatársa által küldött elektronikus levélben, illetőleg telefonon történő – nem automata - visszaigazolás során az Eladó munkatársa felhívja az Ön figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Ön a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.

12. A megrendelés menete

A honlap használata regisztrációhoz kötött.

A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a Honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.

12.1. A Termék kiválasztása

A jelen ÁSZF ezen fejezetében foglaltakra erre a linkre kattintva, a „Hogyan vásároljunk” című tájékoztatóban foglaltak irányadók.

13. A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megvásárolom”/ „Ellenőriztem, megrendelem” gombra kattintva zárhatja le megrendelését (teheti meg ajánlatát). Ön a „Megvásárolom” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után.

14. A rendelés feldolgozása

A rendelések feldolgozása folyamatosan és két lépcsőben történik. Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A rendelésről először egy – a 14.1. pont szerinti – automata visszajelzést kap, majd az Eladó munkatársa az Ön által megadott telefonszámon keresztül, telefonos úton igazolja vissza a megrendelést. Amennyiben a megrendelés a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Önt az ajánlata abban az esetben mindössze 48 órás időtartamban köti, amennyiben azt a jelen általános szerződési feltételek 14.1. vagy 14.2. pontjában foglaltak szerint nem igazolja vissza az Eladó.

14.1. Automata visszaigazoló e-mail

Ön a megrendelését követően az Eladótól egy e-mail értesítést kap az Ön által megadott e-mail címre. Ezen visszajelzés automatikus e-mail, mely csak annak tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül az Ön ajánlata elfogadásának. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy Ön köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – velünk e-mail útján haladéktalanul, de legkésőbb a 14.10. pontban foglaltak maradéktalan teljesüléséig közölni. Ennek elmulasztása estén a jelen általános szerződési feltételek 11.2. pontjában foglaltak kerülnek alkalmazásra. Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.

14.2. A szerződés létrejötte, az ajánlat elfogadása az Eladó által

 

Az Eladó az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során köteles telefonon keresztül visszaigazolni az Ön ajánlatát a regisztrációja, illetve a rendelése során megadott telefonszámon keresztül. A Szerződés az Ön által tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre. Előfordulhat, hogy az Ön által kiválasztott termék raktárunkban nem elérhető. A rendelések várható szállítási határidejét vagy azt, hogy a termék raktárunkban elérhető, minden megrendelés esetén már a Honlapon a rendelés során, de legkésőbb a telefonon történő visszaigazoláskor megjelöljük. A raktárkészlet függvényében alakul tehát a tényleges teljesítési idő, azonban erről Ön a rendelés során, de legkésőbb a telefonon történő visszaigazoláskor tájékoztatást kap és jelezheti, hogy az Ön számára elfogadható-e ez. Amennyiben Ön nem tudja elfogadni a szállítási határidőt, és ennek tényét legkésőbb az Eladó telefonos visszaigazolásakor jelzi az Eladó felé, úgy a szerződés nem jön létre, és Önt fizetési kötelezettség, az Eladót pedig szállítási kötelezettség nem terheli, ellenkező esetben az Eladó kiszállítja a megrendelt Terméket.

15. A fizetés módja, feltételei

15.1. Az Ön fizetési kötelezettségeinek összessége

A megrendelés összesítője és a 14.9. pont szerinti visszaigazoló e-mail – esetleges módosítás esetén a 14.10. pont szerinti telefonos egyeztetés – minden Önt terhelő fizetendő költséget tartalmaz. A számlát, amennyiben az kötelező, a garancia levelet (jótállási jegyet) és on-line rendelés leadása esetén a megrendelés összesítőjét a csomag tartalmazza.

15.2. Fizetési módok

15.2.1. Utánvét

Ön választhatja azt, hogy a megrendelt termék futár általi kézbesítése során, az áru átvételével egyidejűleg, személyesen a futárnak fizeti ki készpénzben a termék végösszegét és a szállítási díjat.

15.2.2. Helyszínen történő fizetés

Önnek lehetősége van a termék készpénzben vagy bankkártyával fizetni a termék személyes átvételekor, vagy a kiszállítást megelőzően üzletünkben.

15.2.3. Előre utalás, számlaszám

Ön a termék árát a következő pénzforgalmi számlára előre is utalhatja: 10300002-13629916-00014907 (MBH Bank Nyrt.). Ebben az esetben átutalási számlát juttatunk el Önnek e-mailben, faxon, vagy levélben. Az árut a számla ellenértékének folyószámlánkra történő jóváírását követően veheti át, illetve szállítjuk ki a megrendelésének megfelelően.

15.2.4 Fizetés bankkártyával (OTPSimple rendszeren keresztül, Global Payments rendszeren keresztül vagy PayPallal)

A bankkártyás fizetési tranzakció teljes egészében az OTPSimple vagy a GlobalPayments saját rendszerén belül történik. Az Eladó habár nem láthatja (így nem is tárolhatja) az Ön bankkártyájának adatait, a bankkártyás fizetésről mégis azonnal értesítést kap, így az Ön megrendelése (készleten lévő termékek esetén) azonnal csomagolásra kerül.

 

Tájékoztatjuk, hogy a bankkártyás fizetést elvégezheti a PayPal rendszerén belül is. Amennyiben Ön regisztrált PayPal felhasználó, célszerű ezt a fizetési módot választania. Természetesen ebben az esetben is azonnali értesítést kapunk a fizetésről, így a megrendelt Termék azonnal csomagolásra kerül.

15.3. Előleg

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a terméktől függő mértékű előleget kérjen a megrendelés teljesítéséhez. Ennek tényét az Eladó a jelen ÁSZF 14.9. pontja szerinti visszaigazoló e-mailben rögzítheti. Megrendelésével Ön ezt a tényt elfogadja.

15.4. Kedvezménykuponok:

Az Eladónak jogában áll kedvezménykuponokat (a továbbiakban: „Kupon”) a Vevők rendelkezésére bocsátani. A kedvezmény igénybevételének pontos feltételeiről erre a linkre kattintva tájékozódhat.

16. A megrendelt termék átvétele

16.1. Személyes átvétel és házhoz szállítás

A honlapon megjelenített termékek személyesen vagy házhoz szállítással vehetők át.

16.1.1. Személyes átvétel

Személyes átvétel lehetséges az Eladó ügyfélszolgálatán nyitvatartási időben (Hétfő - Péntek: 8:00 - 16:30-ig, valamint Szombat: 8:00 - 12:00-ig. Ünnepnapokon személyes átvétel nem lehetséges. Személyes átvétel esetén Önt nem terhel semmilyen szállítási díj.

16.1.2. Házhoz szállítás, szállítási költségek.

A termék kiszállításának költsége a megrendeléskor feltüntetésre kerül. A házhoz szállítást a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. futárszolgálat végzi. Amennyiben Ön a megrendelt termék házhozszállítását kéri, úgy az Eladó megadja az Ön elérhetőségeit a futárszolgálatnak, akik felveszik Önnel a kapcsolatot annak érdekében, hogy az Önnek megfelelő kézbesítési időpontot egyeztethessék. Ön az adatkezelési szabályzatban foglaltak elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy az Eladó. az Ön adatait a futárszolgálat részére átadja.

16.1.2.1. Szállítási módok és feltételek részleteiről erre a linkre kattintva tájékozódhat.

16.1.2.2. Megengedett kézbesítési cím

A termékek kézbesítési címe kizárólag Magyarország határain belül megtalálható cím lehet. Magyarország határain kívülre történő kézbesítési igénye esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk személyes egyeztetés céljából (ez esetben a megadott szállítási díjak nem érvényesek, azok kizárólag a magyar kézbesítési cím esetén alkalmazandóak)!

16.1.2.3.Az átvételre való jogosultság vélelme

Az Eladó a termék átvételével megbízott személyt az Ön e feladatra kijelölt olyan képviselőjének tekinti, aki a termék átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult.

17. A minőségi- és mennyiség kifogásolás rendje

17.1. Mennyiségi kifogások érvényesítése

Ön köteles az átadás-átvétel időpontjában az átvett termék tekintetében az átvételkor szemrevételezéssel észlelhető esetleges minőségi illetőleg mennyiségi kifogásait megtenni, továbbá az átvett terméket összevetni a számlán szereplő tételekkel és az esetleges eltéréseket közölni.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a csomagot kézbesítéskor a futár előtt vizsgálja meg és sérülés észlelése estén kérje jegyzőkönyv felvételét. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Amennyiben az átadás-átvételkor Ön nem élt kifogással, a számlán szereplő tételeket tekintendők hiánytalanul átadottnak.

17.2. Minőségi kifogásokból és az Eladó jótállási kötelezettségéből eredő igények érvényesítése

Ön az átadás-átvételt követően kizárólag a szemrevételezéssel nem észlelhető hibák (rejtett hiba) miatt élhet minőségi kifogással a Termékre vonatkozó kötelező jótállási – illetőleg szavatossági időn belül.

A szállított Termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiány esetén Ön nem jogosult a Termék átvételét – illetőleg ugyanezen az alapon - a Termék árának kifizetését megtagadni.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön által visszaküldött termékekről minden esetben fénykép és/vagy videó dokumentációt készítünk a visszaküldéskori állapot igazolása céljából.

Tájékoztatjuk, hogy a Termékeket a Magyarországon érvényben lévő, a jelen ÁSZF 2. fejezetében rögzített, jótállásra vonatkozó szabályoknak megfelelően értékesítjük. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a jótállási időről mindig a részletes termékleírásánál tájékozódhat.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy az esetleges jótállási igénye az alább felsorolt iratok együttes bemutatásával, a jótállási határidőn belül érvényesíthető a termékleírásban megjelölt márkaszervizekben, vagy üzletünkben nyitvatartási időben:

A jótállási igény érvényesítéséhez szükséges okiratok:

  • a Termék teljes gyári csomagolása minden gyári kiegészítővel;
  • az eredeti sorszámozott számla.

Ezek részleges vagy teljes hiánya esetén nem tudjuk a jótállási igényét elfogadni! A hibásan teljesített Termék Eladóhoz való eljuttatása minden esetben az Ön feladata és költsége.

A minőségi hiba kivizsgálásának menetével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az e körben kifogásolt Termékeket továbbítjuk az Eladóvak kapcsolatban álló gyártóhoz, viszonteladóhoz, vagy más garanciális kötelezettséggel tartozó harmadik személyhez, aki intézkedik ezek mielőbbi javíttatásáról a vonatkozó jogszabályok betartása mellett. A garanciális javítások, átvizsgálások időtartama jellemzően 1-8 hét azzal, hogy a szervizek fenntartják a jogot arra, hogy ez az időtartam indokolt esetben hosszabb is lehet.

Amennyiben a minőségi vizsgálat során kétséget kizáróan bizonyítást nyer, hogy az adott Termék valóban hibás volt, az oda és visszaszállítás díját Önnek jóváírjuk a következő vásárlásából (ezzel eleget téve kárenyhítési kötelezettségünknek). Ellenkező esetben az alaptalan vizsgálat okán bevizsgálási díjat számítunk fel Önnek, melynek összege, szerviztől függően, bruttó 2.500,- Ft, azaz Kétezer-ötszáz forint összegtől 5.000,- Ft, azaz Ötezer forint összegig terjedhet azzal, hogy ebben az esetben a Termék oda és visszaszállítását is Önnek kell fizetni.

A vásárlástól való elállási jogát a vonatkozó a 2. fejezetben meghatározott jogszabályok alapján gyakorolhatja, melyről erre a linkre kattintva, vagy a fent megjelölt elérhetőségeken kaphat széleskörű tájékoztatást.

18. Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától, illetve - amennyiben az Eladó él ezzel a jogával – az előlegnek az Eladó bankszámláján történt jóváírásától számított legkésőbb 15 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt az Eladó a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.

19. Jogfenntartás

Előfordulhat, hogy a honlapunkon szereplő egyes termékek gyártása megszűnt. Erre tekintettel fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag az Önnel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg az Ön részére 5 munkanapon belül.

Nyíregyháza, 2024.03.14.

Kelet-Agro Kft. ÁSZF letölthető PDF
Kérlek várj, amíg tart a rendelés feldolgozása...
Módosítás sikeres!

Mi és a partnereink információkat – például cookie-kat – tárolunk egy eszközön vagy hozzáférünk az eszközön tárolt információkhoz, és személyes adatokat – például egyedi azonosítókat és az eszköz által küldött alapvető információkat – kezelünk személyre szabott hirdetések és tartalom nyújtásához, hirdetés- és tartalomméréshez, nézettségi adatok gyűjtéséhez, valamint termékek kifejlesztéséhez és a termékek javításához. Az Ön engedélyével mi és a partnereink eszközleolvasásos módszerrel szerzett pontos geolokációs adatokat és azonosítási információkat is felhasználhatunk. A megfelelő helyre kattintva hozzájárulhat ahhoz, hogy mi és a partnereink a fent leírtak szerint adatkezelést végezzünk. Másik lehetőségként a hozzájárulás megadása vagy elutasítása előtt részletesebb információkhoz juthat, és megváltoztathatja beállításait. Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatainak bizonyos kezeléséhez nem feltétlenül szükséges az Ön hozzájárulása, de jogában áll tiltakozni az ilyen jellegű adatkezelés ellen. A beállításai csak erre a weboldalra érvényesek. Erre a webhelyre visszatérve vagy az adatvédelmi szabályzatunk segítségével bármikor megváltoztathatja a beállításait.

A hatékony navigáció és bizonyos funkciók működésének érdekében cookie-kat használunk. Az alábbiakban az egyes kategóriák alatt részletes információkat talál minden cookie-ról. A "Szükséges" kategóriába sorolt cookie-kat a böngésző tárolja, mivel ezek elengedhetetlenül szükségesek a webhely alapvető funkcióihoz. A harmadik féltől származó cookie-k segítenek a weboldal használatának elemzésében, tárolják a preferenciáit és releváns tartalmakat és hirdetéseket biztosítanak Önnek. Ezeket a cookie-kat csak az Ön előzetes beleegyezésével tároljuk a böngészőjében. Eldöntheti, hogy engedélyezi vagy letiltja ezeket a sütiket, de bizonyos cookie-k letiltása befolyásolhatja a böngészési élményt.

Mindig aktív

A szükséges sütik döntő fontosságúak a weboldal alapvető funkciói szempontjából, és a weboldal ezek nélkül nem fog megfelelően működni. Ezek a sütik nem tárolnak személyazonosításra alkalmas adatokat.

A funkcionális sütik segítenek bizonyos funkciók végrehajtásában, például a weboldal tartalmának megosztásában a közösségi média platformokon, visszajelzések gyűjtésében és más, harmadik féltől származó funkciókban.

Analitikai sütiket használnak annak megértésére, hogy a látogatók hogyan lépnek kapcsolatba a weboldallal. Ezek a cookie-k segítséget nyújtanak a látogatók számáról, a visszafordulási arányról, a forgalmi forrásról stb.

A hirdetési sütiket arra használják, hogy a látogatókat személyre szabott hirdetésekkel juttassák el a korábban meglátogatott oldalak alapján, és elemezzék a hirdetési kampány hatékonyságát.

Egyéb kategorizálatlan sütik azok, amelyeket elemeznek, és amelyeket még nem soroltak be kategóriába.

image
KA PASS logo
Egyszerű belépés webáruházainkba
Nincs még fiókod? Regisztrálj egy KA PASS fiókot
Elfelejtetted a jelszavad?